Hak Cipta Terpelihara © 2019 - Pejabat Pendidikan Daerah Pendang 

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Jabatan Pelajaran Negeri Kedah, Kementerian Pelajaran Malaysia.